Selecteer pagina

Algemene voorwaarden

Overeenkomstig artikel III-74 van het Wetboek van economisch recht wordt de volgende juridische informatie voorafgaand aan de dienstverlening aan de cliënt verstrekt:
  • Naam van de dienstverlener: SRL STUBLA
  • Advocatenkantoor vertegenwoordigd door haar enige directeur, Fatmir Stubla, advocaat gespecialiseerd in fiscaal recht
  • Adres van het advocatenkantoor: Koningin Astridlaan, 61 / 1A in 5000 Namen
  • E-mailadres van de heer Fatmir Stubla: fs@stubla.law
  • Telefoonnummer kantoor: +32 (0) 81 85 62 32
  • Bedrijfsnummer SRL STUBLA: 0790.777.652
  • Beroepsorganisatie: Balie van Namen
  • Beroepstitel: advocaat
  • Land dat deze beroepstitel heeft verleend: België

1. DOEL VAN HET CONTRACT

1.1. De Cliënt vertrouwt aan de advocaat de verdediging toe van zijn belangen in het kader van advies, bijstand, onderhandeling, verdediging of vertegenwoordiging voor de hoven, rechtbanken, fiscale autoriteiten of instanties waarvoor de Cliënt wordt uitgenodigd te verschijnen. Het precieze doel van de opdracht van de advocaat wordt, naargelang de omstandigheden, bepaald in de juridische fiche die door de advocaat wordt uitgegeven bij het begin van de contractuele relatie met de Cliënt, in een "letter of engagement" of in elke andere communicatie tussen de advocaat en de Cliënt.

Indien nodig informeert de advocaat de Cliënt over de bijzondere aard van de zaak die hem door de Cliënt wordt voorgelegd en over de uitvoering van de opdracht zoals beoordeeld door de advocaat, zodat de Cliënt zich een duidelijk beeld kan vormen van de opdrachten van de advocaat.

Elke wijziging aan de opdracht in de loop van het dossier moet vooraf worden meegedeeld en het uitdrukkelijke akkoord van de Klant krijgen.

1.2. De opdracht van de advocaat omvat alle prestaties die nuttig zijn voor de verdediging van de belangen van de Cliënt.
1.3. De advocaat handelt met toewijding, in overeenstemming met de wettelijke regels en de regels van deontologie en hoffelijkheid die met name tussen advocaten van toepassing zijn.

2. BEGIN VAN DE MISSIE

Tenzij de advocaat en de cliënt anders zijn overeengekomen over de termijn waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd, vangt de opdracht aan op het moment dat de cliënt en de advocaat overeenstemming hebben bereikt over het doel van de opdracht, de financiële voorwaarden van de opdracht en de toepassing van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst.

Als de advocaat moet tussenkomen voordat hij de toestemming van de cliënt heeft, stuurt hij hem zo snel mogelijk de voorwaarden en het honorarium.

Elke wijziging aan de opdracht in de loop van het dossier moet vooraf worden meegedeeld en het uitdrukkelijke akkoord van de Klant krijgen.

1.2. De opdracht van de advocaat omvat alle prestaties die nuttig zijn voor de verdediging van de belangen van de Cliënt.
1.3. De advocaat handelt met toewijding, in overeenstemming met de wettelijke regels en de regels van deontologie en hoffelijkheid die met name tussen advocaten van toepassing zijn.

3. UITWISSELING VAN INFORMATIE AAN HET BEGIN EN TIJDENS DE ZAAK

3.1. De rol van de advocaat bestaat erin te adviseren, bij te staan en te vertegenwoordigen. In elk geval zal de advocaat, behoudens vrijstelling door de Cliënt, de Cliënt op basis van de hem meegedeelde feiten en de huidige stand van het recht, nauwkeurig informeren over de verschillende uitkomsten die het geschil kan hebben in het kader van een bijstands- of vertegenwoordigingsopdracht. In elk geval zal de advocaat de meest nuttige en doeltreffende middelen aanwenden om de belangen van zijn cliënt te behartigen.
3.2. De cliënt verbindt zich ertoe de advocaat spontaan en zo volledig mogelijk in te lichten over alle elementen met betrekking tot feiten en nuttige documenten die verband houden met het voorwerp van de aan de advocaat toevertrouwde opdracht. Deze verplichting om informatie en documenten mee te delen blijft bestaan tijdens de volledige uitvoering van de opdracht, in functie van de evolutie van de zaak. De cliënt verbindt er zich dus toe om de advocaat onverwijld alle nieuwe documenten en informatie met betrekking tot de zaak mee te delen die hem ter kennis komen.

3.3. De advocaat houdt de Cliënt op de hoogte van het verloop van zijn dossier. Wanneer de advocaat tussenkomt in een procedure, vermeldt hij het verloop van de procedure, de relevante zittingsdata en de door de tegenpartij(en) aangevoerde stukken en argumenten. Indien nodig maakt hij zo snel mogelijk een kort verslag van de hoorzitting. Zodra de beslissing is uitgesproken, stuurt de advocaat deze naar de cliënt en informeert hij hem over de draagwijdte ervan en over eventuele beroepsprocedures.

3.4. In geval van het niet verstrekken van informatie of het niet verstrekken van relevante documenten, in geval van toezending van onjuiste of onvolledige informatie, of in geval van te late indiening van de vereiste informatie of documenten, is de partij die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de informatie aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van het niet nakomen van de informatieplicht.

1.2. De opdracht van de advocaat omvat alle prestaties die nuttig zijn voor de verdediging van de belangen van de Cliënt.
1.3. De advocaat handelt met toewijding, in overeenstemming met de wettelijke regels en de regels van deontologie en hoffelijkheid die met name tussen advocaten van toepassing zijn.

4. VERTROUWELIJKHEID

4.1 Met uitzondering van de correspondentie van een advocaat die optreedt als gemachtigde, is de correspondentie van de advocaat aan de cliënt, aan een andere advocaat of aan de autoriteiten van de Orde van Advocaten in de regel vertrouwelijk.
4.2. Indien de cliënt in het bezit komt van vertrouwelijke correspondentie, verbindt hij zich ertoe deze vertrouwelijk te houden, niet door te geven aan derden en niet te gebruiken binnen of buiten het kader van de professionele relatie met de advocaat.

5. BEROEP OP DERDEN

5.1. Wanneer de advocaat in een maatschap of groep werkt, wordt de Cliënt ervan in kennis gesteld en aanvaardt hij dat het werk wordt verdeeld tussen de advocaten die deel uitmaken van de maatschap of groep.
5.2. De advocaat is gemachtigd om op eigen verantwoordelijkheid een beroep te doen op advocaten van buiten het kantoor om specifieke taken uit te voeren in het kader van zijn werkzaamheden. In dit geval wordt de cliënt vooraf duidelijk geïnformeerd over de rol van de advocaat en de eventuele kosten van zijn tussenkomst.

5.3. De Cliënt aanvaardt dat de advocaat de gerechtsdeurwaarder of vertaler kiest op wie hij beroep doet in het kader van de uitoefening van zijn opdracht. In dat geval informeert de advocaat de Cliënt over de rol van deze derde en bezorgt hij hem desgevallend een kostenraming voor de tussenkomst van deze derde.

5.4. Met betrekking tot het inschakelen van andere derden, zoals gespecialiseerde advocaten, notarissen, deskundigen, technische raadgevers of accountants, wordt de keuze van de derde gemaakt door de advocaat na voorafgaand overleg met de Cliënt. In dit geval zal de advocaat zich pas verbinden tot deze derden nadat de cliënt heeft ingestemd met de kwaliteit en de rol van deze derden in de uitvoering van de opdracht van de advocaat en met de kosten van deze tussenkomsten. In de mate van het mogelijke wordt een afzonderlijke overeenkomst gesloten, hetzij door de cliënt rechtstreeks met de derde, hetzij door de advocaat met de derde, in welk geval de cliënt uitdrukkelijk heeft ingestemd met de afzonderlijke overeenkomst.

5.5. De Cliënt verbindt zich ertoe de hem toegezonden facturen voor de betaling van erelonen en kosten van derden waarop de advocaat overeenkomstig de voorgaande alinea's een beroep doet, onverwijld te betalen.

6. HONORARIA - KOSTEN - VERSCHOTTEN - BEPALINGEN - BETALINGSVOORWAARDEN

6.1. Principes

Bij het begin van de opdracht zal de advocaat de Cliënt duidelijk informeren over de berekeningswijze van zijn ereloon en eventuele kosten. Om verrassingen voor de cliënt te vermijden, stelt de advocaat bij voorkeur een forfaitaire honorariumformule op. De prestaties van de advocaat kunnen ook worden gefactureerd aan het basisuurtarief.

6.2. Basisuurtarief

Tenzij een vaste honorariumformule is overeengekomen, worden de diensten gefactureerd tegen het basisuurtarief dat aan het begin van de opdracht van de advocaat wordt vastgesteld.

Het basisuurtarief zal periodiek worden aangepast, rekening houdend met wijzigingen in de kosten. In het geval van een aanpassing zal de Klant op de hoogte worden gehouden van deze aanpassing.

6.3. Mogelijke aanpassing van het basisuurbedrag

Het basisuurtarief kan naar boven of naar beneden worden bijgesteld op basis van criteria zoals het belang van de zaak en de urgentie van de zaak, met een maximale weging van 50%.

Dit tarief wordt bijvoorbeeld verhoogd in het geval van een noodoproep.

Een noodinterventie omvat elke dienst na 19u, in het weekend of waarvoor onmiddellijke beschikbaarheid vereist is (dringende gerechtelijke procedures, enz.).

6.4. Vergoedingen

Onkosten worden gefactureerd op basis van een forfaitair bedrag dat overeenkomt met 10% van de vergoedingen.

Het honorarium dekt in het bijzonder de kosten voor het runnen van het kantoor van de advocaat, het openen, beheren en afsluiten van de zaak, het typen en verzenden van brieven, faxen, e-mails, telefoonkosten, fotokopieën, reis- en parkeerkosten, enz.

6.5. Uitbetalingen

Onkosten in verband met een zaak kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot: griffierechten, deurwaarderskosten, administratieve kosten van akten van de burgerlijke stand of andere documenten, honoraria van een beëdigd vertaler of een deskundige, honoraria betaald aan een advocaat van buiten het kantoor voor een dienst verleend voor een rechtbank buiten het arrondissement waar reizen door een advocaat van het kantoor niet nodig lijkt.

Over verschotten wordt geen btw geheven, met uitzondering van deurwaarderskosten.

6.6. Succes Vergoeding

Op het einde van de zaak en bovenop de hierboven vermelde erelonen, in geval van volledig of gedeeltelijk succes in een geschil, zal de staat van kosten en erelonen van de advocaat verhoogd worden met een ereloon gebaseerd op de teruggevorderde bedragen of vermeden schulden, in hoofdsom en interesten, vermeerderd met eventuele boetes, sancties of verhogingen.

De formule en het tarief van dit ereloon worden vastgelegd aan het begin van de opdracht van de advocaat, om verrassingen voor de cliënt te vermijden.

6.7. Bepalingen, verklaringen, facturering, betalingsvoorwaarden en betalingsachterstand

Om de kosten te spreiden, zal de advocaat vragen om een voorschot van honoraria en kosten (en eventueel verschotten als deze zijn voorgeschoten).

Het eerste voorschot dekt alle of een deel van de diensten die zouden zijn uitgevoerd op het moment van de aanvraag, waarbij het eventuele saldo wordt gereserveerd voor openstaande rechten. Aanvragen voor voorschotten zullen op een later tijdstip aan de Klant worden voorgelegd, wanneer de reeds betaalde bedragen opgebruikt zijn of aflopen.

Aan het einde van de zaak wordt een eindafrekening van honoraria, kosten en verschotten opgesteld, met vermelding van ofwel het openstaande saldo ofwel het te veel betaalde bedrag dat aan de Cliënt moet worden terugbetaald (op voorwaarde dat alle door de Cliënt verschuldigde bedragen zijn betaald). Er kunnen op elk moment een of meer tussentijdse staten worden opgemaakt.

De Klant aanvaardt elektronische facturatie.

Facturen en betalingsverzoeken zijn contant betaalbaar op de rekening van het advocatenkantoor.

Inhouding op rekeningen van derden: de advocaat is gemachtigd om op de sommen die hij ontvangt voor rekening van de Cliënt alle sommen af te houden die hem verschuldigd zijn als voorschot, ereloon of verschotten, in elke zaak waarvoor hij verantwoordelijk is voor rekening van de Cliënt. De advocaat brengt de Cliënt op de hoogte van deze inhouding.

Bij niet-betaling op de vervaldag brengen de provisies en de kostenstaat van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op van 10 % per jaar en is de Klant de kosten van aangetekende zending en andere kosten voor de invordering van de verschuldigde bedragen verschuldigd. In geval van betaling in termijnen heeft elke vertraging in de betaling van een maandelijkse termijn eveneens tot gevolg dat alle verschuldigde bedragen opeisbaar worden.

De advocaat is eveneens gerechtigd, zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen die eruit voortvloeien, zijn tussenkomst in de zaken die voor rekening van de Cliënt worden geopend op te schorten of te beëindigen indien de Cliënt 8 dagen na verzending van een herinnering in gebreke blijft de hem verschuldigde bedragen te betalen. Deze herinnering moet de Cliënt informeren dat de advocaat zijn tussenkomst zal schorsen of beëindigen na het verstrijken van de termijn van 8 dagen.

7. BETALING DOOR DERDEN

7.1. De advocaat vraagt de Cliënt spontaan of hij kan genieten van de gehele of gedeeltelijke tussenkomst van een derde-betalende (rechtsbijstandsverzekering, groep, vereniging, vakbond, enz.) Indien een dergelijke tussenkomst wordt overwogen, brengt de Cliënt de advocaat hiervan onmiddellijk op de hoogte en deelt hem onmiddellijk de precieze gegevens mee van deze derde-betaler alsook de voorwaarden van zijn tussenkomst (in het bijzonder het interventieplafond).

7.2. In principe neemt de advocaat contact op met de betalende derde om hem de nodige informatie te bezorgen zodat deze kan beoordelen in welke mate hij moet tussenkomen. De advocaat en de cliënt kunnen echter overeenkomen dat het de cliënt is die de door de derde-betaler gevraagde informatie zal verstrekken.

7.3. De facturen van de advocaat worden op naam van de Cliënt gesteld en naar de derdebetalende gestuurd.

7.4. De cliënt is in elk geval persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van het ereloon, de kosten en de verschotten van de advocaat, onverminderd het recht van de cliënt om de opdracht van de advocaat op elk ogenblik te beëindigen. De Cliënt is gehouden de erelonen, kosten en erelonen te betalen in geval van weigering of wanprestatie van de derde-betaler of in geval van overschrijding van het interventieplafond van de derde-betaler.

7.5. De advocaat vestigt eveneens de aandacht van de Cliënt op het feit dat, zelfs in geval van tussenkomst van een derde-betaler, de Cliënt, in zijn hoedanigheid van Cliënt en opdrachtgever van het advocatenkantoor, het bedrag van de erelonen en kosten dat niet gedekt wordt door de derde-betaler voor zijn rekening zal moeten nemen (overschrijding van het plafond voor tussenkomst, gedeeltelijke weigering van dekking, betwisting door de derde-betaler van het uurtarief of van de uiteindelijke berekeningswijze van erelonen of kosten, overschrijding van de bedragen voorzien bij of in toepassing van de artikelen 8 en 11 van de wet van 22 april 2019 tot verbetering van de toegankelijkheid van de rechtsbijstandsverzekering,...).).

8. UITZONDERING VAN NIET-UITVOERING

8.1. Indien een aan de cliënt in rekening gebracht bedrag onbetaald blijft of indien de advocaat geen informatie ontvangt die nuttig is voor het beheer van het dossier of indien hij de door hem gevraagde instructies niet ontvangt, heeft de advocaat het recht, door middel van een aanmaning, alle prestaties op te schorten of te onderbreken. Indien het verzuim van de cliënt ondanks een aanmaning voortduurt, kan de advocaat zijn tussenkomst beëindigen.

8.2. Wanneer de advocaat zijn tussenkomst schorst of onderbreekt, wijst hij de cliënt op de mogelijke gevolgen van de schorsing of beëindiging van zijn tussenkomst (bijvoorbeeld de lopende termijn). Deze beslissing tot opschorting of beëindiging van de opdracht wordt meegedeeld binnen een voldoende redelijke termijn om de opdrachtgever in staat te stellen deze eventuele gevolgen te verhelpen.

8.3. De honoraria, kosten en verschotten blijven aan de advocaat verschuldigd tot de schorsing, onderbreking of beëindiging van zijn opdracht.

9. VOORKOMING VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME

9.1. De advocaat voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen inzake de identificatie van de cliënt of zijn opdrachtgever. Deze laatste verbindt zich ertoe spontaan alle documenten te verstrekken waarmee de identiteit kan worden vastgesteld en machtigt de advocaat om daarvan kopieën te maken. De verplichtingen van de advocaat en de cliënt vloeien voort uit de wet- en regelgeving en in het bijzonder uit de bepalingen van de wet van 18 september 2017 ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, die met name van toepassing zijn wanneer de advocaat zijn cliënt bijstaat bij de voorbereiding van specifieke verrichtingen zoals: het bijstaan van de Cliënt bij de voorbereiding of uitvoering van transacties zoals de aan- of verkoop van onroerende goederen of ondernemingen; het beheer van effectenfondsen of andere activa die toebehoren aan de Cliënt of zijn opdrachtgever; het openen of beheren van bank-, spaar- of beleggingsrekeningen; het organiseren van de nodige inbreng voor de oprichting, het beheer of de leiding van vennootschappen; het oprichten, beheren of leiden van trusts, vennootschappen of soortgelijke structuren of het in naam en voor rekening van de Cliënt tussenkomen in financiële en vastgoedtransacties. De informatie die de advocaat van zijn cliënt moet verlangen, verschilt naargelang de cliënt een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een gevolmachtigde is. De cliënt stelt de advocaat zo spoedig mogelijk en spontaan in kennis van elke wijziging en levert hem daarvan het bewijs.

9.2. Wanneer de aard van de zaak (zoals gedefinieerd in punt 9.1) of wanneer de bijzondere situaties waarin de voornoemde wet van 18 september 2017 voorziet (land van herkomst, identificatiemoeilijkheden, ongewone relatie tussen de cliënt en de advocaat of de aard van de verrichtingen, publieke figuur of dergelijke) de advocaat tot verhoogde waakzaamheid verplichten, verbindt de cliënt zich ertoe elke vraag van de advocaat te beantwoorden die hem in staat stelt zijn wettelijke verplichtingen inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme na te komen.

9.3. Wanneer de advocaat de cliënt bijstaat in zijn juridische verdediging of wanneer hij overgaat tot de evaluatie van zijn rechtssituatie, is de advocaat gebonden aan een strikt beroepsgeheim. Er wordt gepreciseerd dat de wet de advocaat ertoe verplicht de stafhouder op de hoogte te brengen zodra hij, buiten zijn opdracht tot verdediging of zijn raadpleging in verband met de analyse van de rechtssituatie van de cliënt, feiten opmerkt waarvan hij vermoedt dat zij verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. De stafhouder geeft de melding van verdachte transacties zo nodig door aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CTIF).

10. AANGIFTE VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE INRICHTINGEN (DAC 6)

10.1. De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat de levering van diensten met een grensoverschrijdend aspect kan vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 20 december 2019 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft de automatische en verplichte uitwisseling van inlichtingen op het gebied van belastingen in verband met grensoverschrijdende meldingsregelingen (hierna: "DAC 6"). Op basis van DAC 6 en de artikelen 326/1 tot en met 326/10 WIB 92 kan elke tussenpersoon die op of na 1 juli 2020 optreedt, verplicht worden een constructie die hij adviseert aan te geven wanneer deze kwalificeert als een "grensoverschrijdende regeling" in de zin van artikel 326/1, 1° WIB 92.

10.2. Op deze wettelijke meldingsplicht is een uitzondering van toepassing wanneer de tussenpersoon gebonden is door het wettelijk beroepsgeheim (met inbegrip van advocaten) en tussenkomt in het kader van de analyse van de juridische situatie van de belastingplichtige of bij de verdediging van zijn rechten in geval van een geschil. De meldingsplicht in kwestie betreffende de "grensoverschrijdende regeling" zal dan overgaan op een andere tussenpersoon of, bij gebrek daaraan, op de Cliënt, die door de advocaat op de hoogte zal worden gebracht.

10.3. De Cliënt wordt op de hoogte gebracht van deze wettelijke aangifteplicht en verklaart de toepassing van deze wettelijke regeling op hem te aanvaarden. Indien blijkt dat de advocaat omwille van het beroepsgeheim geen aangifte kan doen en geen enkele andere tussenpersoon aangifte doet, dient de cliënt zelf de nodige stappen te ondernemen. In geen van deze twee gevallen kan de advocaat verantwoordelijk worden gesteld voor het ontbreken van een verklaring of voor enige onregelmatigheid met betrekking tot deze verklaring. In voorkomend geval kan de Cliënt de advocaat opdragen de aangifte in zijn naam te doen. De voorwaarden van deze bijkomende dienst zullen dan worden overeengekomen.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Indien de advocaat bij de uitvoering van de opdracht die in het informatieblad of in de opdrachtbevestiging of in enige andere communicatie tussen de advocaat en de cliënt is vermeld, een fout begaat waardoor de cliënt schade lijdt, is de verplichting van de advocaat tot vergoeding van deze schade bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de cliënt en de advocaat beperkt tot de limiet van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat.

12. EINDE VAN HET CONTRACT - BEWARING VAN DOSSIERS - VERNIETIGING VAN DOSSIERS

12.1. Beëindiging van het contract

De Cliënt kan de opdracht van de advocaat op elk ogenblik beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.
Wanneer de opdracht van de advocaat echter kadert in een abonnement of een regelmatige opeenvolging van zaken, kan de advocaat met de Cliënt onderhandelen over een opzeggingstermijn of een vergoeding.

De advocaat kan eveneens op elk ogenblik een einde stellen aan de overeenkomst door de Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de omstandigheden dit vereisen, zal de advocaat enerzijds de nodige voorzorgsmaatregelen nemen en anderzijds de Cliënt een redelijke termijn gunnen om zijn verdediging te organiseren.

12.2 Bewaren van archieven

De advocaat bewaart het elektronisch dossier dat hem door de Cliënt is toevertrouwd gedurende vijf jaar vanaf de datum waarop :
de Cliënt de tussenkomst van de advocaat beëindigt
de advocaat zijn tussenkomst beëindigt
het dossier wordt afgesloten door de beëindiging van de aan de advocaat toevertrouwde opdracht.

Deze bewaring heeft betrekking op de correspondentie en de belangrijkste processtukken, evenals op de materiële stukken die aan de advocaat werden toevertrouwd, onverminderd het recht van de advocaat om deze stukken aan de Cliënt terug te bezorgen.

Voor dossiers die onderworpen zijn aan de wet van 18 september 2017 ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme wordt de bewaartermijn voor archieven met betrekking tot de identificatie van cliënten verlengd tot tien jaar.

Na het verstrijken van de termijn van vijf of tien jaar kan de advocaat zonder uitzondering alle stukken van het dossier vernietigen, nadat hij de Cliënt schriftelijk op de hoogte heeft gebracht en hem een redelijke termijn heeft gegeven om de stukken terug te vinden. Het is dus aan de Cliënt om, indien hij dit wenst, vóór het verstrijken van de termijn van vijf of tien jaar aan de advocaat te vragen om alle of een deel van de documenten van het dossier terug te geven. De documenten worden teruggegeven aan de advocatenkamer.

13. RGPD

De gegevens van de cliënt worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de RGPD, en de cliënt stemt in met het gebruik van deze gegevens voor de behandeling van de zaak en de vervulling van de verplichtingen van de advocaat. De cliënt gaat ermee akkoord dat de advocaat hem juridische informatie en informatie over de activiteiten van de advocaat toestuurt.

14. TOEPASSELIJK RECHT - JURISDICTIE

Het Belgische recht is van toepassing op de contractuele relatie tussen de advocaat en de cliënt. De rechtbanken van de rechtsorde in het rechtsgebied van het advocatenkantoor zijn bij uitsluiting bevoegd.