Selecteer pagina

Algemene voorwaarden

Overeenkomstig artikel III-74 van het Wetboek van economisch recht wordt de volgende juridische informatie voorafgaand aan de dienstverlening aan de cliënt verstrekt:
  • Naam van de dienstverlener: SRL STUBLA
  • Advocatenkantoor vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer Fatmir Stubla, advocaat gespecialiseerd in fiscaal recht
  • Adres van het advocatenkantoor: Koningin Astridlaan, 61 / 1A in 5000 Namen
  • E-mailadres van de heer Fatmir Stubla: fs@stubla.law
  • Telefoonnummer kantoor: +32 (0) 81 85 62 32
  • Bedrijfsnummer van SRL STUBLA - Advocatenkantoor: 0790.777.652
  • Beroepsorganisatie: Balie van Namen
  • Beroepstitel: advocaat
  • Land dat deze beroepstitel heeft verleend: België

1. DOEL VAN HET CONTRACT

1.1. De cliënt vertrouwt de advocaat de verdediging van zijn belangen toe in het kader van advies, bijstand, onderhandeling, verdediging of vertegenwoordiging voor rechtbanken, gerechtshoven, belastingdiensten of instanties waarvoor de cliënt wordt uitgenodigd te verschijnen. Het precieze doel van de opdracht van de advocaat wordt, afhankelijk van de omstandigheden, omschreven in de juridische fiche die de advocaat aan het begin van de contractuele relatie met de cliënt uitreikt, in een "letter of engagement" of in elke andere communicatie tussen de advocaat en de cliënt. De advocaat informeert de cliënt zo nodig over de bijzonderheden van de zaak die de cliënt hem voorlegt, over de uitoefening van de opdracht zoals de advocaat die beoordeelt, zodat de cliënt zich een duidelijk beeld kan vormen van de opdrachten van de advocaat. Elke wijziging van de opdracht in de loop van het dossier moet vooraf worden meegedeeld en het uitdrukkelijke akkoord van de Cliënt krijgen. 1.2. De opdracht van de advocaat omvat alle diensten die nuttig zijn voor de verdediging van de belangen van de cliënt. 1.3. De advocaat handelt met toewijding, met inachtneming van de rechtsregels en de regels inzake ethiek en hoffelijkheid die met name tussen advocaten gelden.

2. BEGIN VAN DE MISSIE

Tenzij de advocaat en de cliënt anders zijn overeengekomen over het tijdschema voor de uitvoering van de opdracht, vangt de opdracht aan wanneer de cliënt en de advocaat overeenstemming hebben bereikt over het voorwerp van de opdracht, de financiële voorwaarden van de opdracht en de toepassing van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst. Indien de advocaat moet tussenkomen voordat hij de instemming van de cliënt heeft, stuurt hij hem zo spoedig mogelijk de voorwaarden en het honorarium. Elke wijziging van de opdracht in de loop van de zaak moet vooraf worden meegedeeld en de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt krijgen. 1.2. De opdracht van de advocaat omvat alle diensten die nuttig zijn voor de verdediging van de belangen van de cliënt. 1.3. De advocaat handelt met toewijding, met inachtneming van de rechtsregels en de regels inzake ethiek en hoffelijkheid die met name tussen advocaten gelden.

3. UITWISSELING VAN INFORMATIE AAN HET BEGIN EN TIJDENS DE ZAAK

3.1. De missie van de advocaat is adviseren, bijstaan en vertegenwoordigen. In elk geval zal de advocaat, tenzij de cliënt hem heeft vrijgesteld, hem op basis van de hem meegedeelde feiten en de stand van het recht nauwkeurig informeren over de verschillende uitkomsten die het geschil in het kader van een opdracht tot bijstand of vertegenwoordiging kan hebben. In ieder geval zet de advocaat de meest nuttige en doeltreffende middelen in om de belangen van zijn cliënt te behartigen. 3.2. De cliënt verbindt zich ertoe de advocaat spontaan en zo volledig mogelijk in te lichten over alle elementen met betrekking tot de feiten en nuttige documenten in verband met het voorwerp van de aan de advocaat toevertrouwde opdracht. Deze verplichting om informatie en documenten mee te delen zal tijdens de uitvoering van de missie blijven bestaan, afhankelijk van de ontwikkelingen in de zaak. De cliënt verbindt zich er aldus toe, de advocaat onverwijld in kennis te stellen van alle nieuwe stukken en inlichtingen betreffende de zaak waarvan hij kennis krijgt. 3.3. De advocaat houdt de cliënt op de hoogte van het verloop van zijn zaak. Wanneer de advocaat in het kader van een procedure intervenieert, geeft hij het verloop van de procedure aan, verstrekt hij de data van de betrokken zittingen en de door de wederpartij(en) aangevoerde documenten en argumenten. Voor zover nodig maakt hij zo spoedig mogelijk een kort verslag van de hoorzitting. Zodra de beslissing is genomen, zal de advocaat deze aan de cliënt meedelen en hem inlichten over de draagwijdte ervan en over de mogelijke uitoefening van de beschikbare rechtsmiddelen. 3.4. In geval van niet-verstrekking van informatie of mededeling van relevante documenten, overdracht van onjuiste of onvolledige informatie of te late verstrekking van de vereiste informatie of documenten, is de informatieplichtige aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van dit verzuim. 1.2. De opdracht van de advocaat omvat alle diensten die nuttig zijn voor de verdediging van de belangen van de cliënt. 1.3. De advocaat handelt met zorgvuldigheid, met inachtneming van de rechtsregels en de regels van deontologie en hoffelijkheid die met name tussen advocaten gelden.

4. VERTROUWELIJKHEID

4.1 Met uitzondering van de correspondentie van een advocaat is de correspondentie van de advocaat aan de cliënt, aan een andere advocaat of aan de autoriteiten van de Orde als regel vertrouwelijk. 4.2. Indien de cliënt in het bezit komt van vertrouwelijke correspondentie, verbindt hij zich ertoe deze geheim te houden, niet aan derden door te geven en er geen gebruik van te maken binnen of buiten de professionele relatie met de advocaat.

5. BEROEP OP DERDEN

5.1. Wanneer de advocaat in een maatschap of groep werkt, wordt de cliënt ervan in kennis gesteld en stemt hij ermee in dat de opdracht wordt verdeeld tussen de advocaten die deel uitmaken van de maatschap of groep. 5.2. De advocaat kan op eigen verantwoordelijkheid een beroep doen op advocaten van buiten het kantoor voor de uitvoering van specifieke taken in het kader van zijn opdracht. In dit geval wordt de cliënt vooraf duidelijk geïnformeerd over de rol van deze advocaat en de mogelijke kosten van zijn tussenkomst. 5.3. De cliënt gaat ermee akkoord dat de advocaat de deurwaarder of vertaler kiest die bij de uitvoering van de opdracht wordt ingeschakeld. In dat geval informeert de advocaat de cliënt over de rol van deze derde en verstrekt hij hem eventueel een raming van de kosten van de tussenkomst van deze derde. 5.4. Wat de inschakeling van andere derden betreft, zoals gespecialiseerde advocaten, notarissen, deskundigen, technische adviseurs of accountants, zal de keuze van de derde door de advocaat worden gemaakt na voorafgaand overleg met de cliënt. In dat geval gaat de advocaat pas een verbintenis aan met deze derden nadat de cliënt overeenstemming heeft bereikt over de kwaliteit en de rol van deze derden bij de uitvoering van de opdracht van de advocaat en over de kosten van deze interventies. Waar mogelijk wordt een afzonderlijke overeenkomst gesloten, hetzij door de cliënt rechtstreeks met de derde, hetzij door de advocaat met de derde, in welk geval de cliënt uitdrukkelijk met de afzonderlijke overeenkomst heeft ingestemd. 5.5. De cliënt verbindt zich ertoe de hem toegezonden facturen voor de betaling van de honoraria en kosten van de door de advocaat overeenkomstig de voorgaande leden ingeschakelde derden onverwijld te betalen.

6. HONORARIA - KOSTEN - VERSCHOTTEN - BEPALINGEN - BETALINGSVOORWAARDEN

6.1. Principes Au début de sa mission, l’avocat informe le Client de manière claire au sujet du mode de calcul de ses honoraires et des frais éventuels. Afin d’éviter tout effet de surprise au Client, l’avocat privilégie l’établissement d’une formule forfaitaire d’honoraire. Les prestations de l’avocat peuvent également être facturées au montant horaire de base. 6.2. Montant horaire de base Les prestations seront facturées, sauf accord sur une formule forfaitaire d’honoraire, au montant horaire de base fixée au début de la mission de l’avocat. Le montant horaire de base sera périodiquement actualisé, compte tenu de l’évolution des coûts. En cas d’actualisation, le Client sera tenu informé de cette adaptation. 6.3. Ajustement éventuel du montant horaire de base Le montant horaire de base peut être ajusté à la hausse et à la baisse en fonction de critères tels que l’importance de l’affaire, l’urgence du dossier, moyennant l’application d’un coefficient correcteur maximum de 50 %. Ce taux sera, par exemple, majoré en cas de demande d’intervention en urgence. Une intervention en urgence s’entend notamment de tout devoir impliquant des prestations après 19 heures, le week-end ou nécessitant une disponibilité immédiate (acte de procédure en urgence …). 6.4. Frais Les frais seront facturés sur base d’un forfait correspondant à 10% des honoraires. Les frais couvrent notamment les frais de fonctionnement du cabinet de l’avocat, l’ouverture, la gestion et la clôture du dossier, dactylographie et envoi de courriers, fax, e-mail, frais de téléphonie, photocopies, frais de déplacement et de parking, etc. 6.5. Débours Les débours exposés dans le cadre d’un dossier peuvent être les suivants, sans que cette liste ne soit limitative : droits de greffe, frais d’huissier, coûts administratifs de pièces d’état civil ou d’autres documents, honoraires d’un traducteur juré ou d’un expert-conseil, honoraires payés à un avocat extérieur au cabinet pour une prestation effectuée devant une juridiction hors arrondissement où le déplacement d’un avocat du cabinet ne paraît pas requise. Les débours ne donnent pas lieu à la TVA, sauf les frais d’huissiers. 6.6. Honoraires de résultat – Success Fee A la clôture du dossier et outre les honoraires visés ci-avant, en cas de succès complet ou partiel dans un litige, l’état de frais et honoraires de l’avocat sera augmenté d’un honoraire sur résultat sur base des montants récupérés ou des dettes évitées, en principal et intérêts, majorés des amendes, pénalités ou accroissements. La formule et le taux de cet honoraire de résultat seront fixés au début de la mission de l’avocat, et ce afin d’éviter au Client tout effet de surprise. 6.7. Provisions, décomptes, facturation, conditions de paiement et retard de paiement En vue d’étaler la dépense, l’avocat veille à solliciter le versement de provisions à valoir sur les frais et honoraires (et éventuellement les débours s’il en fait l’avance). La première provision couvre tout ou partie des prestations qui auraient été effectuées lors de sa demande, le solde éventuel étant réservé aux devoirs à exposer. Des demandes de provision seront ultérieurement soumises au Client, lorsque les sommes déjà versées sont épuisées ou viennent à épuisement. A la clôture du dossier un état définitif d’honoraires, frais et débours est dressé, mentionnant soit le solde restant dû, soit le trop-perçu à retourner au Client (pour autant que tous les montants dus par le Client aient été payés). Un ou des états intermédiaires pourront être établis à tout moment. Le Client accepte la facturation électronique. Les factures et demandes de paiement sont payables au comptant sur le compte du cabinet de l’avocat. Prélèvement sur compte de tiers : l’avocat est autorisé à prélever sur les sommes qu’il perçoit pour compte du Client toute somme qui lui reste due à titre de provision, honoraires frais ou débours, dans tout dossier dont il est chargé pour le Client. L’avocat informe le Client de ce prélèvement. En cas de non-paiement à l’échéance, les provisions et état de frais portent de plein droit et sans mise en demeure, intérêt au taux de 9 % l’an et le Client sera redevable des frais d’envoi recommandé et autres frais exposés pour recouvrer les montants dus. En cas de paiements échelonnés, le retard d’une mensualité entraine en outre l’exigibilité de la totalité des montants dus. L’avocat sera en outre en droit, sans que sa responsabilité puisse être engagée pour les conséquences qui en résulteraient, de suspendre ou mettre fin à son intervention dans les dossiers ouverts au nom du Client, si le Client demeure en défaut de payer à l’avocat les montants dont il lui reste redevable 8 jours après l’envoi d’un rappel. Ce rappel doit informer le Client du fait que l’avocat suspendra ou mettra fin à son intervention à l’expiration du délai de 8 jours.

7. BETALING DOOR DERDEN

7.1. De advocaat zal de cliënt spontaan vragen of hij kan profiteren van de gehele of gedeeltelijke tussenkomst van een betalende derde (rechtsbijstandverzekering, groep, vereniging, vakbond, enz.). Indien een dergelijke tussenkomst wordt overwogen, zal de cliënt de advocaat hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en hem onverwijld de precieze gegevens van deze betalende derde alsook de voorwaarden van zijn tussenkomst (met name het interventieplafond) meedelen. 7.2. In beginsel neemt de advocaat contact op met deze derde-betaler om hem de nodige informatie te verstrekken zodat deze kan beoordelen in hoeverre hij moet ingrijpen. De advocaat en de cliënt kunnen echter overeenkomen dat de cliënt de door de derde-betaler gevraagde informatie zal verstrekken. 7.3. De facturen van de advocaat worden op naam van de cliënt gesteld en doorgestuurd naar de derdebetaler. 7.4. De cliënt is in elk geval persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van het honorarium, de kosten en de verschotten van de advocaat, onverminderd het recht van de cliënt om de opdracht van de advocaat te allen tijde te beëindigen. De Cliënt is aansprakelijk voor de betaling van honoraria, kosten en verschotten in geval van weigering of verzuim van de derde-betaler of in geval van overschrijding van het plafond voor de tussenkomst van deze derde-betaler. 7.5. De advocaat maakt de cliënt er tevens op attent dat hij, zelfs in geval van tussenkomst van een derde-betaler, in zijn hoedanigheid van cliënt en opdrachtgever van het kantoor het bedrag van de erelonen en kosten dat niet door de derde-betaler wordt gedekt, voor zijn rekening zal moeten nemen (waarbij het plafond van de tussenkomst wordt overschreden), gedeeltelijke weigering van dekking, betwisting door de derde-betaler van het uurtarief of van de definitieve berekeningswijze van erelonen of kosten, overschrijding van de bedragen voorzien bij of in toepassing van de artikelen 8 en 11 van de wet van 22 april 2019 tot verbetering van de toegankelijkheid van de rechtsbijstandsverzekering,...).

8. UITZONDERING VAN NIET-UITVOERING

8.1. Indien een aan de cliënt in rekening gebracht bedrag onbetaald blijft of indien de advocaat geen informatie ontvangt die nuttig is voor het beheer van het dossier of indien hij de door hem gevraagde instructies niet ontvangt, heeft de advocaat het recht, door middel van een aanmaning, alle prestaties op te schorten of te onderbreken. Indien het verzuim van de cliënt ondanks een aanmaning voortduurt, kan de advocaat zijn tussenkomst beëindigen.

8.2. Wanneer de advocaat zijn tussenkomst schorst of onderbreekt, wijst hij de cliënt op de mogelijke gevolgen van de schorsing of beëindiging van zijn tussenkomst (bijvoorbeeld de lopende termijn). Deze beslissing tot opschorting of beëindiging van de opdracht wordt meegedeeld binnen een voldoende redelijke termijn om de opdrachtgever in staat te stellen deze eventuele gevolgen te verhelpen.

8.3. De honoraria, kosten en verschotten blijven aan de advocaat verschuldigd tot de schorsing, onderbreking of beëindiging van zijn opdracht.

9. VOORKOMING VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME

9.1. De advocaat voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen inzake de identificatie van de cliënt of zijn opdrachtgever. Deze laatste verbindt zich ertoe spontaan alle documenten te verstrekken waarmee de identiteit kan worden vastgesteld en machtigt de advocaat om daarvan kopieën te maken. De verplichtingen van de advocaat en de cliënt vloeien voort uit de wet- en regelgeving en in het bijzonder uit de bepalingen van de wet van 18 september 2017 ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, die met name van toepassing zijn wanneer de advocaat zijn cliënt bijstaat bij de voorbereiding van specifieke verrichtingen zoals: het bijstaan van de Cliënt bij de voorbereiding of uitvoering van transacties zoals de aan- of verkoop van onroerende goederen of ondernemingen; het beheer van effectenfondsen of andere activa die toebehoren aan de Cliënt of zijn opdrachtgever; het openen of beheren van bank-, spaar- of beleggingsrekeningen; het organiseren van de nodige inbreng voor de oprichting, het beheer of de leiding van vennootschappen; het oprichten, beheren of leiden van trusts, vennootschappen of soortgelijke structuren of het in naam en voor rekening van de Cliënt tussenkomen in financiële en vastgoedtransacties. De informatie die de advocaat van zijn cliënt moet verlangen, verschilt naargelang de cliënt een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een gevolmachtigde is. De cliënt stelt de advocaat zo spoedig mogelijk en spontaan in kennis van elke wijziging en levert hem daarvan het bewijs.

9.2. Wanneer de aard van de zaak (zoals gedefinieerd in punt 9.1) of wanneer de bijzondere situaties waarin de voornoemde wet van 18 september 2017 voorziet (land van herkomst, identificatiemoeilijkheden, ongewone relatie tussen de cliënt en de advocaat of de aard van de verrichtingen, publieke figuur of dergelijke) de advocaat tot verhoogde waakzaamheid verplichten, verbindt de cliënt zich ertoe elke vraag van de advocaat te beantwoorden die hem in staat stelt zijn wettelijke verplichtingen inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme na te komen.

9.3. Wanneer de advocaat de cliënt bijstaat in zijn juridische verdediging of wanneer hij overgaat tot de evaluatie van zijn rechtssituatie, is de advocaat gebonden aan een strikt beroepsgeheim. Er wordt gepreciseerd dat de wet de advocaat ertoe verplicht de stafhouder op de hoogte te brengen zodra hij, buiten zijn opdracht tot verdediging of zijn raadpleging in verband met de analyse van de rechtssituatie van de cliënt, feiten opmerkt waarvan hij vermoedt dat zij verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. De stafhouder geeft de melding van verdachte transacties zo nodig door aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CTIF).

10. AANGIFTE VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE INRICHTINGEN (DAC 6)

10.1. De Cliënt wordt geïnformeerd dat het verrichten van diensten met een grensoverschrijdend aspect kan vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 20 december 2019 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft de automatische en verplichte uitwisseling van informatie voor fiscale doeleinden in verband met te melden grensoverschrijdende regelingen (hierna: "CAD 6"). Op basis van CAD 6 en de artikelen 326/1 tot en met 326/10, CIR 92, kan elke tussenpersoon die vanaf 1 juli 2020 optreedt, worden verplicht een constructie die hij adviseert aan te geven indien deze als een "grensoverschrijdende regeling" in de zin van artikel 326/1, 1°, CIR 92 kan worden aangemerkt. 10.2. Op deze wettelijke aangifteplicht is een uitzondering van toepassing wanneer de tussenpersoon gebonden is aan het wettelijk beroepsgeheim (met inbegrip van advocaten) en optreedt bij de analyse van de rechtssituatie van de belastingplichtige of bij de verdediging van zijn rechten in geval van een geschil. De betrokken meldingsplicht betreffende de "grensoverschrijdende regeling" gaat dan over op een andere tussenpersoon of, bij gebreke daarvan, op de cliënt, die door de advocaat op de hoogte wordt gebracht. 10.3. De cliënt is op de hoogte van deze wettelijke meldingsplicht en aanvaardt de toepassing van deze wettelijke regeling op hem. Indien blijkt dat de advocaat niet kan verklaren op grond van het beroepsgeheim en geen enkele andere tussenpersoon verklaart, moet de cliënt zelf de nodige stappen ondernemen. In geen van beide gevallen kan de advocaat verantwoordelijk worden gesteld voor het ontbreken van een verklaring of voor enige onregelmatigheid met betrekking tot deze verklaring. Zo nodig kan de cliënt de advocaat opdragen de verklaring namens de cliënt af te leggen. De voorwaarden van deze aanvullende dienst zullen dan worden overeengekomen.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Indien de advocaat bij de uitvoering van de opdracht die in het informatieblad of in de opdrachtbevestiging of in enige andere communicatie tussen de advocaat en de cliënt is vermeld, een fout begaat waardoor de cliënt schade lijdt, is de verplichting van de advocaat tot vergoeding van deze schade bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de cliënt en de advocaat beperkt tot de limiet van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat.

12. EINDE VAN HET CONTRACT - BEWARING VAN DOSSIERS - VERNIETIGING VAN DOSSIERS

12.1. Einde van het contract De cliënt kan de opdracht van de advocaat te allen tijde schriftelijk beëindigen. Wanneer de opdracht van de advocaat echter deel uitmaakt van een abonnement of een regelmatige opeenvolging van zaken, kan de advocaat met de cliënt onderhandelen over een opzeggingstermijn of een compenserende vergoeding. De advocaat kan de overeenkomst ook te allen tijde opzeggen door de cliënt daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Wanneer de omstandigheden dit vereisen, neemt de advocaat enerzijds de nodige voorzorgsmaatregelen en zorgt hij er anderzijds voor dat de cliënt een redelijke termijn krijgt om zijn verdediging te organiseren. 12.2 Opslag van dossiers De advocaat bewaart het archief van het door de cliënt toevertrouwde dossier elektronisch gedurende vijf jaar vanaf de datum waarop : de cliënt heeft de betrokkenheid van de advocaat beëindigd heeft de advocaat zijn tussenkomst beëindigd; het dossier wordt afgesloten met de voltooiing van de aan de advocaat toevertrouwde opdracht. Deze bewaring betreft de correspondentie en de belangrijkste processtukken, alsmede de materiële stukken die aan de advocaat zijn toevertrouwd, onverminderd het recht van de advocaat om deze stukken aan de cliënt terug te geven. Voor dossiers die onderworpen zijn aan de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme wordt de bewaartermijn van de archieven met betrekking tot de identificatie van de cliënt verlengd tot tien jaar. Na afloop van de termijn van vijf of tien jaar kan de advocaat alle documenten van het dossier zonder uitzondering vernietigen, nadat hij de cliënt daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld en hem een redelijke termijn heeft gegeven om de documenten terug te halen. Het is dus aan de cliënt om, indien hij dat wenst, de advocaat vóór het verstrijken van de termijn van vijf of tien jaar te verzoeken de documenten van het dossier geheel of gedeeltelijk terug te geven. De documenten worden teruggestuurd naar het kantoor van de advocaat.

13. RGPD

De gegevens van de cliënt worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de RGPD, en de cliënt stemt in met het gebruik van deze gegevens voor de behandeling van de zaak en de vervulling van de verplichtingen van de advocaat. De cliënt gaat ermee akkoord dat de advocaat hem juridische informatie en informatie over de activiteiten van de advocaat toestuurt.

14. TOEPASSELIJK RECHT - JURISDICTIE

Het Belgische recht is van toepassing op de contractuele relatie tussen de advocaat en de cliënt. De rechtbanken van de rechtsorde in het rechtsgebied van het advocatenkantoor zijn bij uitsluiting bevoegd.